What's New

Shri Ramesh Bais

Shri Ramesh Bais

Governor

Shri. Hemant Soren

Shri. Hemant Soren

Chief Minister

Shri Shashikar Samanta

Shri Shashikar Samanta

Chairman